Lis Basın Yayın tüm kitaplar kayıt olmadan ePub'a indir

...

...

Hopo Romana Erebe Şemo ya bi nave “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi dike. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de nimüneyek...

Xewna Kolayi Ali Bayram, di "Xewna Kolayi" de bi helbeste welateki neqiş dike. Ew welate di kevala kurmanciye de hatiye nigarkirin, hemü taybetiyen ve xake ji-eş, azar, kuştin, berxwedan, serhildan, işq, teneti. di xwe de dihe...

Gramera Behızur ".Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Kino min ne'j ...

Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u du digerin l...

Xewle Ye Xewn? Ba bila bi denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten min u axe deDi nava xaliçeya Kurdistana min u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim di xelaya mirovahiye deBil...

...

...

...

Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen cure cure en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen wan ü tekiliyen wan en digel hev. Her wiha, tekiliya g...

Bartlebye Nivisevan "Gava ku min gazi Her weki ku vebeje Bartlebye nivisevan e ve yek ji navdartirin novelen wejeya cihane ya Herman Melvile ji seri ta dawiye hest pe dike, digel dudiliyen xwe. Bartlebye Nivisevan (1853), nove...

Folklora Kurmancıye Xebata folklore ku xıret u sebreke mezin je re dive u bi ehzkirin berhevkariya we te kirin. Ji penusa Heciye Cindi, ji deve çırokbej u dengbejen Kurd en li Ermenistane xwe di ser zemanan re çeng kiriye u xw...

Kefıyen Cihereng Li Bagare, li erdnigarıya ku Egid gıyane xwe le alandıye; du fedakar u şervanen azadıya welate xwe, Renas u Gulsıdaya destgirtıyen hev, dixwazin bigihıjin hev. A rast Gulsıda dixwaze xwe bigihıne dildare xwe. ...

Hibra Sor Eşira Antik "erde kesk bi ro de diçe" Li ber darebeyen qehwexaneyenwarxanen seqem hilm li ber dev,diqerisin serpuş u kolozen zemander,li ser seriyan de dipelişin. Çend heb bendewaren birçi,u bi pişikeki ve tev,li dor...

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın tüm kitaplar kayıt olmadan ePub veya PDF formatında indirilir

Lis Basın Yayın